خانه  |  توضیحات  |  تماس


تشکل طلبگی تشکیلاتی طلبه نهاد و جهادی است با رسالت زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) و مأموریت اطاعت و حمایت از ولی فقیه که اهداف(..*..)خود را در بُعد سیاسی و سطح سیاست‌گذاری با راهبرد روشنگری و مطالبه‌گری پیگیری و اقامه می‌کند.

* تشکل طلبگی اهداف خود و راهکارهای تحقق آنها را از قول و فعل و منظومه فکری ولی اتخاذ می‌نماید.


ثـبـت تشکل طلبگی


W W W . M A V E I . I R